Algemene voorwaarden


Iedere overeenkomst met Airless Spuiten Twente wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden. Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, hebben voorrang op de algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, indien van toepassing.


Een offerte is slechts één maand geldig. Acceptatie hiervan, per e-mail of telefonisch, maakt de overeenkomst bindend. Per telefoon wordt deze automatisch vastgelegd in de vorm van een audiobestand.


Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.


Alle uitgevoerde werken en/of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, wekelijks afgerekend. De definitieve afrekening gebeurt aan het einde, bij oplevering van de werkzaamheden. 


Latex spuiten is ondergrond volgend, dat wil zeggen, oneffenheden en reeds bestaande structuurverschillen op wanden en/of plafonds zijn (en blijven) altijd zichtbaar in het strijklicht. Wanneer Airless Spuiten Twente de opdracht heeft gekregen om de werkzaamheden uit te voeren, dan heeft opdrachtgever de ondergrond geaccepteerd. 


De kleuren moeten gekozen worden vóórdat de eerste laag wordt aangebracht. Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, dan wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een ruimte aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren word veranderd, wordt tevens de offerte overeenkomstig verhoogd.


Airless Spuiten Twente behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren.


Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door Airless Spuiten Twente voorrang heeft op de opdracht in kwestie.


Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats toegankelijk genoeg is, zodat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.


Voor aanvang van de uit te voeren opdracht moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 15-19°C zijn ten laste van de opdrachtgever.


De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.


Laat de staat van de nieuwbouw, verbouw of renovatiewerken, niet toe om op de voorziene begindatum te beginnen, dan zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.


De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te spuiten ondergronden die op abnormale wijze, door anderen bevuild of beschadigd zijn. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, dan wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.


Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge plafonds en/of muren geschilderd zal worden, dan wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk.


Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen in overleg worden gerepareerd en bij acceptatie als meerprijs worden aangerekend.


Alle schade aan het latex spuitwerk die niet veroorzaakt wordt door Airless Spuiten Twente, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.


De opdrachtgever heeft, ten allen tijde het recht, ten dele of geheel, de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs.


Indien de opdrachtgever met of zonder toestemming materiaal gebruikt dat toebehoort aan Airless Spuiten Twente, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.


Airless Spuiten Twente is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door Airless Spuiten Twente aangebracht zijn, zoals een eerste laag op gevels, wanden en/of plafonds.


Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, of een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het gemotiveerde voorbehoud van Airless Spuiten Twente, dan is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.


Klachten moeten binnen 14 dagen na de beëindiging van het werk telefonisch of per e-mail gemeld worden. Ná 14 dagen dient dit gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.


Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.